Procheiron nomōn, to legomenon hē hexabiblos synathroiothen pantothen kat' eklogēn kai kat' epitomēn, houtō syntethen, para tou pansebastou nomophylakos kai kritou Thessalonikēs Konstantinou tou Harmenopoulou kritōn prokatarchontos.
= Epitome iuris ciuilis quae legum prochiron et hexabiblos inscribitur, / Armenopoulos, Kōnstantinos, -1380? | Adamaeus, Theodoricus, editor

[Image 1 / 465]
(Binding)
Binding
[Image 2 / 465]
(Spine)
Spine
[Image 3 / 465]
[Image 4 / 465]
[Image 5 / 465]
[Image 6 / 465]
(Folio a1 recto)
Folio a1 recto
[Image 7 / 465]
(Folio a1 verso)
Folio a1 verso
[Image 8 / 465]
(Folio a2 recto)
Folio a2 recto
[Image 9 / 465]
(Folio a2 verso)
Folio a2 verso
[Image 10 / 465]
(Folio a3 recto)
Folio a3 recto
[Image 11 / 465]
(Folio a3 verso)
Folio a3 verso
[Image 12 / 465]
(Folio a4 recto)
Folio a4 recto
[Image 13 / 465]
(Folio a4 verso)
Folio a4 verso
[Image 14 / 465]
(Folio b1 recto)
Folio b1 recto
[Image 15 / 465]
(Folio b1 verso)
Folio b1 verso
[Image 16 / 465]
(Folio b2 recto)
Folio b2 recto
[Image 17 / 465]
(Folio b2 verso)
Folio b2 verso
[Image 18 / 465]
(Folio b3 recto)
Folio b3 recto
[Image 19 / 465]
(Folio b3 verso)
Folio b3 verso
[Image 20 / 465]
(Folio b4 recto)
Folio b4 recto
[Image 21 / 465]
(Folio b4 verso)
Folio b4 verso
[Image 22 / 465]
(Folio c1 recto)
Folio c1 recto
[Image 23 / 465]
(Folio c1 verso)
Folio c1 verso
[Image 24 / 465]
(Folio c2 recto)
Folio c2 recto
[Image 25 / 465]
(Folio c2 verso)
Folio c2 verso
[Image 26 / 465]
(Folio c3 recto)
Folio c3 recto
[Image 27 / 465]
(Folio c3 verso)
Folio c3 verso
[Image 28 / 465]
(Folio c4 recto)
Folio c4 recto
[Image 29 / 465]
(Folio c4 verso)
Folio c4 verso
[Image 30 / 465]
(Folio c5 recto)
Folio c5 recto
[Image 31 / 465]
(Folio c5 verso)
Folio c5 verso
[Image 32 / 465]
(Folio c6 recto)
Folio c6 recto
[Image 33 / 465]
(Folio c6 verso)
Folio c6 verso
[Image 34 / 465]
(Page 1)
Page 1
[Image 35 / 465]
(Page 2)
Page 2
[Image 36 / 465]
(Page 3)
Page 3
[Image 37 / 465]
(Page 4)
Page 4
[Image 38 / 465]
(Page 5)
Page 5
[Image 39 / 465]
(Page 6)
Page 6
[Image 40 / 465]
(Page 7)
Page 7
[Image 41 / 465]
(Page 8)
Page 8
[Image 42 / 465]
(Page 9)
Page 9
[Image 43 / 465]
(Page 10)
Page 10
[Image 44 / 465]
(Page 11)
Page 11
[Image 45 / 465]
(Page 12)
Page 12
[Image 46 / 465]
(Page 13)
Page 13
[Image 47 / 465]
(Page 14)
Page 14
[Image 48 / 465]
(Page 15)
Page 15
[Image 49 / 465]
(Page 16)
Page 16
[Image 50 / 465]
(Page 17)
Page 17
[Image 51 / 465]
(Page 18)
Page 18
[Image 52 / 465]
(Page 19)
Page 19
[Image 53 / 465]
(Page 20)
Page 20
[Image 54 / 465]
(Page 21)
Page 21
[Image 55 / 465]
(Page 22)
Page 22
[Image 56 / 465]
(Page 23)
Page 23
[Image 57 / 465]
(Page 24)
Page 24
[Image 58 / 465]
(Page 25)
Page 25
[Image 59 / 465]
(Page 26)
Page 26
[Image 60 / 465]
(Page 27)
Page 27
[Image 61 / 465]
(Page 28)
Page 28
[Image 62 / 465]
(Page 29)
Page 29
[Image 63 / 465]
(Page 30)
Page 30
[Image 64 / 465]
(Page 31)
Page 31
[Image 65 / 465]
(Page 32)
Page 32
[Image 66 / 465]
(Page 33)
Page 33
[Image 67 / 465]
(Page 34)
Page 34
[Image 68 / 465]
(Page 35)
Page 35
[Image 69 / 465]
(Page 36)
Page 36
[Image 70 / 465]
(Page 37)
Page 37
[Image 71 / 465]
(Page 38)
Page 38
[Image 72 / 465]
(Page 39)
Page 39
[Image 73 / 465]
(Page 40)
Page 40
[Image 74 / 465]
(Page 41)
Page 41
[Image 75 / 465]
(Page 42)
Page 42
[Image 76 / 465]
(Page 43)
Page 43
[Image 77 / 465]
(Page 44)
Page 44
[Image 78 / 465]
(Page 45)
Page 45
[Image 79 / 465]
(Page 46)
Page 46
[Image 80 / 465]
(Page 47)
Page 47
[Image 81 / 465]
(Page 48)
Page 48
[Image 82 / 465]
(Page 49)
Page 49
[Image 83 / 465]
(Page 50)
Page 50
[Image 84 / 465]
(Page 51)
Page 51
[Image 85 / 465]
(Page 52)
Page 52
[Image 86 / 465]
(Page 53)
Page 53
[Image 87 / 465]
(Page 54)
Page 54
[Image 88 / 465]
(Page 55)
Page 55
[Image 89 / 465]
(Page 56)
Page 56
[Image 90 / 465]
(Page 57)
Page 57
[Image 91 / 465]
(Page 58)
Page 58
[Image 92 / 465]
(Page 59)
Page 59
[Image 93 / 465]
(Page 60)
Page 60
[Image 94 / 465]
(Page 61)
Page 61
[Image 95 / 465]
(Page 62)
Page 62
[Image 96 / 465]
(Page 63)
Page 63
[Image 97 / 465]
(Page 64)
Page 64
[Image 98 / 465]
(Page 65)
Page 65
[Image 99 / 465]
(Page 66)
Page 66
[Image 100 / 465]
(Page 67)
Page 67
[Image 101 / 465]
(Page 68)
Page 68
[Image 102 / 465]
(Page 69)
Page 69
[Image 103 / 465]
(Page 70)
Page 70
[Image 104 / 465]
(Page 71)
Page 71
[Image 105 / 465]
(Page 72)
Page 72
[Image 106 / 465]
(Page 73)
Page 73
[Image 107 / 465]
(Page 74)
Page 74
[Image 108 / 465]
(Page 75)
Page 75
[Image 109 / 465]
(Page 76)
Page 76
[Image 110 / 465]
(Page 77)
Page 77
[Image 111 / 465]
(Page 78)
Page 78
[Image 112 / 465]
(Page 79)
Page 79
[Image 113 / 465]
(Page 80)
Page 80
[Image 114 / 465]
(Page 81)
Page 81
[Image 115 / 465]
(Page 82)
Page 82
[Image 116 / 465]
(Page 83)
Page 83
[Image 117 / 465]
(Page 84)
Page 84
[Image 118 / 465]
(Page 85)
Page 85
[Image 119 / 465]
(Page 86)
Page 86
[Image 120 / 465]
(Page 87)
Page 87
[Image 121 / 465]
(Page 88)
Page 88
[Image 122 / 465]
(Page 89)
Page 89
[Image 123 / 465]
(Page 90)
Page 90
[Image 124 / 465]
(Page 91)
Page 91
[Image 125 / 465]
(Page 92)
Page 92
[Image 126 / 465]
(Page 93)
Page 93
[Image 127 / 465]
(Page 94)
Page 94
[Image 128 / 465]
(Page 95)
Page 95
[Image 129 / 465]
(Page 96)
Page 96
[Image 130 / 465]
(Page 97)
Page 97
[Image 131 / 465]
(Page 98)
Page 98
[Image 132 / 465]
(Page 99)
Page 99
[Image 133 / 465]
(Page 100)
Page 100
[Image 134 / 465]
(Page 101)
Page 101
[Image 135 / 465]
(Page 102)
Page 102
[Image 136 / 465]
(Page 103)
Page 103
[Image 137 / 465]
(Page 104)
Page 104
[Image 138 / 465]
(Page 105)
Page 105
[Image 139 / 465]
(Page 106)
Page 106
[Image 140 / 465]
(Page 107)
Page 107
[Image 141 / 465]
(Page 108)
Page 108
[Image 142 / 465]
(Page 109)
Page 109
[Image 143 / 465]
(Page 110)
Page 110
[Image 144 / 465]
(Page 111)
Page 111
[Image 145 / 465]
(Page 112)
Page 112
[Image 146 / 465]
(Page 113)
Page 113
[Image 147 / 465]
(Page 114)
Page 114
[Image 148 / 465]
(Page 115)
Page 115
[Image 149 / 465]
(Page 116)
Page 116
[Image 150 / 465]
(Page 117)
Page 117
[Image 151 / 465]
(Page 118)
Page 118
[Image 152 / 465]
(Page 119)
Page 119
[Image 153 / 465]
(Page 120)
Page 120
[Image 154 / 465]
(Page 121)
Page 121
[Image 155 / 465]
(Page 122)
Page 122
[Image 156 / 465]
(Page 123)
Page 123
[Image 157 / 465]
(Page 124)
Page 124
[Image 158 / 465]
(Page 125)
Page 125
[Image 159 / 465]
(Page 126)
Page 126
[Image 160 / 465]
(Page 127)
Page 127
[Image 161 / 465]
(Page 128)
Page 128
[Image 162 / 465]
(Page 129)
Page 129
[Image 163 / 465]
(Page 130)
Page 130
[Image 164 / 465]
(Page 131)
Page 131
[Image 165 / 465]
(Page 132)
Page 132
[Image 166 / 465]
(Page 133)
Page 133
[Image 167 / 465]
(Page 134)
Page 134
[Image 168 / 465]
(Page 135)
Page 135
[Image 169 / 465]
(Page 136)
Page 136
[Image 170 / 465]
(Page 137)
Page 137
[Image 171 / 465]
(Page 138)
Page 138
[Image 172 / 465]
(Page 139)
Page 139
[Image 173 / 465]
(Page 140)
Page 140
[Image 174 / 465]
(Page 141)
Page 141
[Image 175 / 465]
(Page 142 124)
Page 142 124
[Image 176 / 465]
(Page 143)
Page 143
[Image 177 / 465]
(Page 144)
Page 144
[Image 178 / 465]
(Page 145)
Page 145
[Image 179 / 465]
(Page 146)
Page 146
[Image 180 / 465]
(Page 147)
Page 147
[Image 181 / 465]
(Page 148)
Page 148
[Image 182 / 465]
(Page 149)
Page 149
[Image 183 / 465]
(Page 150)
Page 150
[Image 184 / 465]
(Page 151)
Page 151
[Image 185 / 465]
(Page 152)
Page 152
[Image 186 / 465]
(Page 153)
Page 153
[Image 187 / 465]
(Page 154)
Page 154
[Image 188 / 465]
(Page 155)
Page 155
[Image 189 / 465]
(Page 156)
Page 156
[Image 190 / 465]
(Page 157)
Page 157
[Image 191 / 465]
(Page 158)
Page 158
[Image 192 / 465]
(Page 159)
Page 159
[Image 193 / 465]
(Page 160)
Page 160
[Image 194 / 465]
(Page 161)
Page 161
[Image 195 / 465]
(Page 162)
Page 162
[Image 196 / 465]
(Page 163)
Page 163
[Image 197 / 465]
(Page 164)
Page 164
[Image 198 / 465]
(Page 165)
Page 165
[Image 199 / 465]
(Page 166)
Page 166
[Image 200 / 465]
(Page 167)
Page 167
[Image 201 / 465]
(Page 168)
Page 168
[Image 202 / 465]
(Page 169)
Page 169
[Image 203 / 465]
(Page 170)
Page 170
[Image 204 / 465]
(Page 171)
Page 171
[Image 205 / 465]
(Page 172)
Page 172
[Image 206 / 465]
(Page 173)
Page 173
[Image 207 / 465]
(Page 174)
Page 174
[Image 208 / 465]
(Page 175)
Page 175
[Image 209 / 465]
(Page 176)
Page 176
[Image 210 / 465]
(Page 177)
Page 177
[Image 211 / 465]
(Page 178)
Page 178
[Image 212 / 465]
(Page 179)
Page 179
[Image 213 / 465]
(Page 180)
Page 180
[Image 214 / 465]
(Page 181)
Page 181
[Image 215 / 465]
(Page 182)
Page 182
[Image 216 / 465]
(Page 183)
Page 183
[Image 217 / 465]
(Page 184)
Page 184
[Image 218 / 465]
(Page 185)
Page 185
[Image 219 / 465]
(Page 186)
Page 186
[Image 220 / 465]
(Page 187)
Page 187
[Image 221 / 465]
(Page 188)
Page 188
[Image 222 / 465]
(Page 189)
Page 189
[Image 223 / 465]
(Page 190)
Page 190
[Image 224 / 465]
(Page 191)
Page 191
[Image 225 / 465]
(Page 192)
Page 192
[Image 226 / 465]
(Page 193)
Page 193
[Image 227 / 465]
(Page 194 164)
Page 194 164
[Image 228 / 465]
(Page 195)
Page 195
[Image 229 / 465]
(Page 196)
Page 196
[Image 230 / 465]
(Page 197)
Page 197
[Image 231 / 465]
(Page 198)
Page 198
[Image 232 / 465]
(Page 199)
Page 199
[Image 233 / 465]
(Page 200)
Page 200
[Image 234 / 465]
(Page 201)
Page 201
[Image 235 / 465]
(Page 202)
Page 202
[Image 236 / 465]
(Page 203)
Page 203
[Image 237 / 465]
(Page 204)
Page 204
[Image 238 / 465]
(Page 205)
Page 205
[Image 239 / 465]
(Page 206)
Page 206
[Image 240 / 465]
(Page 207)
Page 207
[Image 241 / 465]
(Page 208)
Page 208
[Image 242 / 465]
(Page 209)
Page 209
[Image 243 / 465]
(Page 210)
Page 210
[Image 244 / 465]
(Page 211)
Page 211
[Image 245 / 465]
(Page 212)
Page 212
[Image 246 / 465]
(Page 213)
Page 213
[Image 247 / 465]
(Page 214)
Page 214
[Image 248 / 465]
(Page 215)
Page 215
[Image 249 / 465]
(Page 216)
Page 216
[Image 250 / 465]
(Page 217)
Page 217
[Image 251 / 465]
(Page 218)
Page 218
[Image 252 / 465]
(Page 219)
Page 219
[Image 253 / 465]
(Page 220)
Page 220
[Image 254 / 465]
(Page 221)
Page 221
[Image 255 / 465]
(Page 222)
Page 222
[Image 256 / 465]
(Page 223)
Page 223
[Image 257 / 465]
(Page 224)
Page 224
[Image 258 / 465]
(Page 225)
Page 225
[Image 259 / 465]
(Page 226)
Page 226
[Image 260 / 465]
(Page 227)
Page 227
[Image 261 / 465]
(Page 228)
Page 228
[Image 262 / 465]
(Page 229)
Page 229
[Image 263 / 465]
(Page 230)
Page 230
[Image 264 / 465]
(Page 231)
Page 231
[Image 265 / 465]
(Page 232)
Page 232
[Image 266 / 465]
(Page 233)
Page 233
[Image 267 / 465]
(Page 234)
Page 234
[Image 268 / 465]
(Page 235)
Page 235
[Image 269 / 465]
(Page 236)
Page 236
[Image 270 / 465]
(Page 237)
Page 237
[Image 271 / 465]
(Page 238)
Page 238
[Image 272 / 465]
(Page 239)
Page 239
[Image 273 / 465]
(Page 240)
Page 240
[Image 274 / 465]
(Page 241)
Page 241
[Image 275 / 465]
(Page 242)
Page 242
[Image 276 / 465]
(Page 243)
Page 243
[Image 277 / 465]
(Page 244)
Page 244
[Image 278 / 465]
(Page 245)
Page 245
[Image 279 / 465]
(Page 246)
Page 246
[Image 280 / 465]
(Page 247)
Page 247
[Image 281 / 465]
(Page 248)
Page 248
[Image 282 / 465]
(Page 249)
Page 249
[Image 283 / 465]
(Page 250)
Page 250
[Image 284 / 465]
(Page 251)
Page 251
[Image 285 / 465]
(Page 252)
Page 252
[Image 286 / 465]
(Page 253)
Page 253
[Image 287 / 465]
(Page 254)
Page 254
[Image 288 / 465]
(Page 255)
Page 255
[Image 289 / 465]
(Page 256)
Page 256
[Image 290 / 465]
(Page 257)
Page 257
[Image 291 / 465]
(Page 258)
Page 258
[Image 292 / 465]
(Page 259)
Page 259
[Image 293 / 465]
(Page 260)
Page 260
[Image 294 / 465]
(Page 261)
Page 261
[Image 295 / 465]
(Page 262)
Page 262
[Image 296 / 465]
(Page 263)
Page 263
[Image 297 / 465]
(Page 264)
Page 264
[Image 298 / 465]
(Page 265)
Page 265
[Image 299 / 465]
(Page 266)
Page 266
[Image 300 / 465]
(Page 267)
Page 267
[Image 301 / 465]
(Page 268)
Page 268
[Image 302 / 465]
(Page 269)
Page 269
[Image 303 / 465]
(Page 270)
Page 270
[Image 304 / 465]
(Page 271)
Page 271
[Image 305 / 465]
(Page 272)
Page 272
[Image 306 / 465]
(Page 273)
Page 273
[Image 307 / 465]
(Page 274)
Page 274
[Image 308 / 465]
(Page 275)
Page 275
[Image 309 / 465]
(Page 276)
Page 276
[Image 310 / 465]
(Page 277)
Page 277
[Image 311 / 465]
(Page 278)
Page 278
[Image 312 / 465]
(Page 279)
Page 279
[Image 313 / 465]
(Page 280)
Page 280
[Image 314 / 465]
(Page 281)
Page 281
[Image 315 / 465]
(Page 282)
Page 282
[Image 316 / 465]
(Page 283)
Page 283
[Image 317 / 465]
(Page 284)
Page 284
[Image 318 / 465]
(Page 285)
Page 285
[Image 319 / 465]
(Page 286)
Page 286
[Image 320 / 465]
(Page 287)
Page 287
[Image 321 / 465]
(Page 288)
Page 288
[Image 322 / 465]
(Page 289)
Page 289
[Image 323 / 465]
(Page 290)
Page 290
[Image 324 / 465]
(Page 291)
Page 291
[Image 325 / 465]
(Page 292)
Page 292
[Image 326 / 465]
(Page 293)
Page 293
[Image 327 / 465]
(Page 294)
Page 294
[Image 328 / 465]
(Page 295)
Page 295
[Image 329 / 465]
(Page 296)
Page 296
[Image 330 / 465]
(Page 297)
Page 297
[Image 331 / 465]
(Page 298)
Page 298
[Image 332 / 465]
(Page 299)
Page 299
[Image 333 / 465]
(Page 300)
Page 300
[Image 334 / 465]
(Page 301)
Page 301
[Image 335 / 465]
(Page 302)
Page 302
[Image 336 / 465]
(p295 303)
p295 303
[Image 337 / 465]
(Page 304)
Page 304
[Image 338 / 465]
(Page 305)
Page 305
[Image 339 / 465]
(Page 306)
Page 306
[Image 340 / 465]
(Page 307)
Page 307
[Image 341 / 465]
(Page 308)
Page 308
[Image 342 / 465]
(Page 309)
Page 309
[Image 343 / 465]
(Page 310)
Page 310
[Image 344 / 465]
(Page 311)
Page 311
[Image 345 / 465]
(Page 312)
Page 312
[Image 346 / 465]
(Page 313)
Page 313
[Image 347 / 465]
(Page 314)
Page 314
[Image 348 / 465]
(Page 315)
Page 315
[Image 349 / 465]
(Page 316)
Page 316
[Image 350 / 465]
(Page 317)
Page 317
[Image 351 / 465]
(Page 318)
Page 318
[Image 352 / 465]
(Page 319)
Page 319
[Image 353 / 465]
(Page 320)
Page 320
[Image 354 / 465]
(Page 321)
Page 321
[Image 355 / 465]
(Page 322)
Page 322
[Image 356 / 465]
(Page 323)
Page 323
[Image 357 / 465]
(Page 324)
Page 324
[Image 358 / 465]
(Page 325)
Page 325
[Image 359 / 465]
(Page 326)
Page 326
[Image 360 / 465]
(Page 327)
Page 327
[Image 361 / 465]
(Page 328)
Page 328
[Image 362 / 465]
(Page 329)
Page 329
[Image 363 / 465]
(Page 330)
Page 330
[Image 364 / 465]
(Page 331)
Page 331
[Image 365 / 465]
(Page 332)
Page 332
[Image 366 / 465]
(Page 333)
Page 333
[Image 367 / 465]
(Page 334)
Page 334
[Image 368 / 465]
(Page 335)
Page 335
[Image 369 / 465]
(Page 336)
Page 336
[Image 370 / 465]
(Page 337)
Page 337
[Image 371 / 465]
(Page 338)
Page 338
[Image 372 / 465]
(Page 339)
Page 339
[Image 373 / 465]
(Page 340)
Page 340
[Image 374 / 465]
(Page 341)
Page 341
[Image 375 / 465]
(Page 342)
Page 342
[Image 376 / 465]
(Page 343)
Page 343
[Image 377 / 465]
(Page 344)
Page 344
[Image 378 / 465]
(Page 345)
Page 345
[Image 379 / 465]
(Page 346)
Page 346
[Image 380 / 465]
(Page 347)
Page 347
[Image 381 / 465]
(Page 348)
Page 348
[Image 382 / 465]
(Page 349)
Page 349
[Image 383 / 465]
(Page 350)
Page 350
[Image 384 / 465]
(Page 351)
Page 351
[Image 385 / 465]
(Page 352)
Page 352
[Image 386 / 465]
(Page 353)
Page 353
[Image 387 / 465]
(Page 354)
Page 354
[Image 388 / 465]
(Page 355)
Page 355
[Image 389 / 465]
(Page 356)
Page 356
[Image 390 / 465]
(Page 357)
Page 357
[Image 391 / 465]
(Page 358)
Page 358
[Image 392 / 465]
(Page 359)
Page 359
[Image 393 / 465]
(Page 360)
Page 360
[Image 394 / 465]
(Page 361)
Page 361
[Image 395 / 465]
(Page 362)
Page 362
[Image 396 / 465]
(Page 363)
Page 363
[Image 397 / 465]
(Page 364)
Page 364
[Image 398 / 465]
(Page 365)
Page 365
[Image 399 / 465]
(Page 366)
Page 366
[Image 400 / 465]
(Page 367)
Page 367
[Image 401 / 465]
(Page 368)
Page 368
[Image 402 / 465]
(Page 369)
Page 369
[Image 403 / 465]
(Page 370)
Page 370
[Image 404 / 465]
(Page 371)
Page 371
[Image 405 / 465]
(Page 372)
Page 372
[Image 406 / 465]
(Page 373)
Page 373
[Image 407 / 465]
(Page 374)
Page 374
[Image 408 / 465]
(Page 375)
Page 375
[Image 409 / 465]
(Page 376)
Page 376
[Image 410 / 465]
(Page 377)
Page 377
[Image 411 / 465]
(Page 378)
Page 378
[Image 412 / 465]
(Page 379)
Page 379
[Image 413 / 465]
(Page 380)
Page 380
[Image 414 / 465]
(Page 381)
Page 381
[Image 415 / 465]
(Page 382)
Page 382
[Image 416 / 465]
(Page 383)
Page 383
[Image 417 / 465]
(Page 384)
Page 384
[Image 418 / 465]
(Page 385)
Page 385
[Image 419 / 465]
(Page 386)
Page 386
[Image 420 / 465]
(Page 387)
Page 387
[Image 421 / 465]
(Page 388)
Page 388
[Image 422 / 465]
(Page 389)
Page 389
[Image 423 / 465]
(Page 390)
Page 390
[Image 424 / 465]
(Page 391)
Page 391
[Image 425 / 465]
(Page 392)
Page 392
[Image 426 / 465]
(Page 393)
Page 393
[Image 427 / 465]
(Page 394)
Page 394
[Image 428 / 465]
(Page 395)
Page 395
[Image 429 / 465]
(Page 396)
Page 396
[Image 430 / 465]
(Page 397)
Page 397
[Image 431 / 465]
(Page 398)
Page 398
[Image 432 / 465]
(Page 399)
Page 399
[Image 433 / 465]
(Page 400)
Page 400
[Image 434 / 465]
(Page 401)
Page 401
[Image 435 / 465]
(Page 402)
Page 402
[Image 436 / 465]
(Page 403)
Page 403
[Image 437 / 465]
(Page 404)
Page 404
[Image 438 / 465]
(Page 405)
Page 405
[Image 439 / 465]
(Page 406)
Page 406
[Image 440 / 465]
(Page 407)
Page 407
[Image 441 / 465]
(Page 408)
Page 408
[Image 442 / 465]
(Page 409)
Page 409
[Image 443 / 465]
(Page 410)
Page 410
[Image 444 / 465]
(Page 411)
Page 411
[Image 445 / 465]
(Page 412)
Page 412
[Image 446 / 465]
(Page 413)
Page 413
[Image 447 / 465]
(Page 414)
Page 414
[Image 448 / 465]
(Page 415)
Page 415
[Image 449 / 465]
(Page 416)
Page 416
[Image 450 / 465]
(Page 417)
Page 417
[Image 451 / 465]
(Page 418)
Page 418
[Image 452 / 465]
(Page 419)
Page 419
[Image 453 / 465]
(Page 420)
Page 420
[Image 454 / 465]
(Page 421)
Page 421
[Image 455 / 465]
(Page 422)
Page 422
[Image 456 / 465]
(Page 423)
Page 423
[Image 457 / 465]
(Page 424)
Page 424
[Image 458 / 465]
(Page 425)
Page 425
[Image 459 / 465]
(Page 426)
Page 426
[Image 460 / 465]
(Page 427)
Page 427
[Image 461 / 465]
(Page 428)
Page 428
[Image 462 / 465]
(Page 429)
Page 429
[Image 463 / 465]
(Page 430)
Page 430
[Image 464 / 465]
(Page 431)
Page 431
[Image 465 / 465]
(Page 432)
Page 432

The full record for this item can be viewed via the Oxford online catalogue here: https://solo.bodleian.ox.ac.uk/permalink/f/89vilt/oxfaleph012275728

Images © The Warden and Fellows of All Souls College, Oxford. Terms of use: All rights reserved. For permissions and any other enquiries, please contact the Library